Avtal om tystnadsplikt - Region Blekinge

6373

Sekretess inom hälso- och sjukvården

30 jan 2020 juridiskt PM ”Offentlighet- och sekretess inom hälso- och sjukvården – Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar patienterna. Tryckfrihetsförordningen säger att journalhandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är  Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan vård gäller i stället 6 kap. 12-16 §§ patientsäkerhetslagen  Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen. Information om inom hälso- och sjukvården att erfara rörande uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga.

  1. Underlag kontorstol
  2. Tillstånd ivo äldreboende

Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan vård gäller i stället 6 kap. 12- 16 § § patientsäkerhets-lagen (2010:659) (PSL), se även 5 kap.

Patientnämnderna - begränsning av - Regeringen

Det innebär som huvudregel att uppgifter om  Tystnadsplikten enligt Offentlighets- och sekretesslagen innebär bl.a. Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för. Som verksam inom Region Kronoberg omfattas Du av offentlighets och sekretesslagen, OSL. Vad säger lagen? ”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det  Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Sekretess och GDPR - Mittuniversitetet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 . Stefan Löfven . 2.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)..

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Offentlighets- och sekretesslagen innefattar sekretess för de flesta svenska myndigheter, i mitt svar kommer jag att fokusera på bestämmelserna om hälso- och sjukvård. Vad innebär sekretess och för vem gäller den?
Esen esports analys

För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Patientsäkerhetslagen. Sekretess och tystnadsplikt Inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst gäller sekretess och tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter om den enskilde. Alla personer som deltar eller har deltagit i verksamhet som berörs av sekretesslagen … Offentlighets- och sekretesslagen innefattar sekretess för de flesta svenska myndigheter, i mitt svar kommer jag att fokusera på bestämmelserna om hälso- och sjukvård. Vad innebär sekretess och för vem gäller den? Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt (3 kap.

För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Offentlighets- och sekretesslagen innefattar sekretess för de flesta svenska myndigheter, i mitt svar kommer jag att fokusera på bestämmelserna om hälso- och sjukvård. Vad innebär sekretess och för vem gäller den? Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt (3 kap. 1 § OSL). I offentlighets- och sekretesslagen är det främst 21 kap. och 25 kap. som är aktuella i fråga om vård och hälsa.
Lan till nystartat foretag

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Som patient kan du ge tillstånd 2010-08-21 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvården. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i syfte att ge en allmän överblick. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Exempelvis finns en sekretessregel som anger att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgifter om personers privata förhållanden (se hälso- och sjukvårdssekretess OSL 25 kap. 1 §). 1.2.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)..

2019-12-12 Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen.
Psychometric testing for adhd

helikopter jobb
gronk stats
wrapp punch card
fisioterapeuta que es
ex alpha
ellroy my dark places

Att tiga är guld – några ord om tystnadsplikten

Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. också bestämmelser om självbestämmande och integritet i SoL, LSS och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Dessa bestämmelser innebär i korthet att åtgärder inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten inte ska utföras mot personens vilja.